Δρ. Νίκος Κ. Δενιόζος
(Αρχιπλοίαρχος, Λιμενικό Σώμα. ε.α.)

Copyright:
www.rieas.gr

Είναι παγγίνως γνωστό ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις ως αναπόσπαστοι κρίκοι στην αλυσίδα των θαλασσίων μεταφορών αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα στη διαμορφούμενη δυναμική του εμπορίου και κατά συνέπεια της οικονομίας σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως αποτελούν και ένα πρόσφορο πεδίο όπου διάφορες έκνομες ενέργειες λαμβάνουν χώρα. Αυτού του είδους οι ενέργειες αφενός μεν είναι ποικιλόμορφες, αφετέρου δε ποικίλουν σε ένταση αναφορικά με τις επιπτώσεις τους.

Όμως η εκδήλωση τέτοιων ενεργειών επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων με συνέπεια να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους και η ανταγωνιστικότητά τους. Άλλωστε το περιβάλλον ασφαλείας όπου λειτουργεί ένας παραγωγικός οργανισμός ή ένας φορέας παροχής υπηρεσιών, κι’ ένας τέτοιος είναι μια λιμενική εγκατάσταση, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την παραγωγικότητά του.

Ο Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικής Εγκατάστασης-Ι.S.P.S.Code αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, θέτοντας αρχές και διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλείας στη λειτουργία των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο οι οργανισμοί λιμένων αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της απόδοσής τους αναφορικά με τα συστήματα και τις διαδικασίες ασφαλείας που πραγματικά μετρούν σωστά πράγματα.

Αυτό λοιπόν που χρειάζεται, είναι ένα σύστημα που να εξισορροπεί την ιστορική ακρίβεια των παραμέτρων ασφαλείας με τους παράγοντες της μελλοντικής απόδοσης, ενώ επίσης αυτό το σύστημα πρέπει να βοηθά τους οργανισμούς στην εφαρμογή διαφοροποιημένων στρατηγικών.

Το Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης (Performance Measurement) – Balanced Scorecard (BSC) αποτελεί το εργαλείο που απαντά και στα δύο παραπάνω ζητήματα, δημιουργώντας ένα σύστημα μέτρησης που διατηρεί τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας αλλά προσθέτει επίσης τις προοπτικές της παρούσας και μελλοντικής αξίας μιας επιχείρησης όσον αφορά στην ασφάλεια, δηλαδή τους πελάτες (χρήστες), τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις εσωτερικές διαδικασίες.

Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης: Εννοιολογικό Πλαίσιο

“ Man is the measure of all things, but it matters greatly what he measures” (Stanley Mott, in James Michener’s Space, 1986).

Μέτρηση Απόδοσης: Είναι η διαδικασία της ποσοτικοποίησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δράσης. Ουσιαστικά αποτελεί τη διαδικασία εκτίμησης της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης προκαθορισμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας για:
• Την αποτελεσματικότητα με την οποία οι επιχειρησιακοί πόροι μετατρέπονται σε υπηρεσίες ασφαλείας (outputs).
• Την ποιότητα αυτών των εξαγομένων υπηρεσιών ασφαλείας
• Την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών, σε όρους της συγκεκριμένης συνεισφοράς τους, στους στόχους της δράσης.

Μετρική Απόδοσης (Performance measure): Ένας ποσοτικός ή ποιοτικός χαρακτηρισμός της απόδοσης. Είναι ένας δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει την αποδοτικότητα και / ή την αποτελεσματικότητα της δράσης.

Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης: Είναι το σύνολο των μετρικών, των διαδικασιών, των προτύπων και των εργαλείων (ερωτηματολόγια αξιολόγησης, πληροφοριακό σύστημα απόδοσης, γλωσσάριο όρων και εννοιών, κ.λ.π.), που χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων, να τις παρακολουθήσει, να τις αναφέρει, να τις αξιολογήσει και να τις βελτιώσει. Ένα τέτοιο σύστημα μέτρησης απόδοσης αποτελεί και το Balanced Scorecard

Η BSC απαρτίζεται από τα παρακάτω συστατικά στοιχεία:

• Οπτικές γωνίες ( perspectives)
• Στόχους (Objectives)
• Μετρικές (Measures)
• Δείκτες Επιθυμητής Απόδοσης (Targets)
• Πρωτοβουλίες (Initiatives).

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω που έχει ως εξής:

• Οπτικές Γωνίες: Για κάθε οπτική γωνία υπάρχει ένας ή περισσότεροι στόχοι.
• Στόχοι: Για κάθε στόχο υπάρχει μία ή περισσότερες μετρικές.
• Μετρικές: Για κάθε μετρική υπάρχει μόνο ένας δείκτης επιθυμητής απόδοσης.
• Πρωτοβουλίες: Αυτές συνήθως αναφέρονται και επηρεάζουν ένα μεμονωμένο ή και ένα σύνολο από στόχους ή μετρικές ή και δείκτες επιθυμητής απόδοσης.

Οι μετρητές οι σχετικές με την ασφάλεια παρέχουν πληροφόρηση για τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι μετρικές αυτές συμπληρώνονται από λειτουργικές μετρητές που αφορούν:
• Την ικανοποίηση του πελάτη (customer satisfaction)
• Τις εσωτερικές διαδικασίες (internal process) και
• Τις δραστηριότητες καινοτομίας και μάθησης (innovation and learning) που περιλαμβάνουν και την εκμάθηση και ανάπτυξη των εργαζομένων (employee learning and growth).

Oι μετρικές αυτές αποτελούν τους οδηγούς της μελλοντικής επιχειρησιακής απόδοσης σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.
Με την υιοθέτηση και την εφαρμογή του συστήματος μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard, στα ζητήματα ασφαλείας, από λιμενικές εγκαταστάσεις, επιτυγχάνονται τα παρακάτω καινοτομικά γνωρίσματα:
• Τίθενται και απαντώνται μεταξύ των άλλων τα εξής καίρια ερωτήματα:
1. Ποιοι στρατηγικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί;
2. Τι αντιμετώπιση υπάρχει από τους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών;
3. Ποιες διαδικασίες πρέπει να βελτιωθούν;
4. Πως αναπτύσσεται ο φορέας για το μέλλον;

• Η στρατηγική μεταφράζεται σε λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτούμενες δράσεις.
• Η στρατηγική μετατρέπεται σε μετρήσιμους στόχους, που διαχέονται και εξειδικεύονται σε όλα τα επίπεδα και οργανωτικές ομάδες.
• Συνδέονται με ισορροπημένο τρόπο οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Με τον τρόπο αυτό ο φορέας ελέγχει και καταγράφει τις καθημερινές λειτουργίες όπως επηρεάζουν τη μελλοντική ανάπτυξή του.
• Οι πόροι κατανέμονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια.
• Εξισορροπούνται τα μεγέθη ασαφαλείας και οι λειτουργίες μέσα από την καταγραφή και παρακολούθηση της αμφίδρομης επίδρασης των χαρακτηριστικών ασφαλείας στη λειτουργική επάρκεια και αποτελεσματικότητα
• Εξαλείφεται το χάσμα μεταξύ στρατηγικής και επιχειρησιακής λειτουργίας καθώς όλες οι λειτουργίες ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους
• Εστιάζεται η προσοχή στις σχέσεις αιτίου- αιτιατού
• Επιτυγχάνεται πλήρης συντονισμός των δραστηριοτήτων του φορέα.

 

 


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.