Δρ. ΝΙΚΟΣ Κ. ΔΕΝΙΟΖΟΣ
(Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ε.α.)

Copyright: www.rieas.gr


Η Ελλάδα, χώρα παραδοσιακά ναυτιλιακή και πολυνησιακή, στα πλαίσια της στρατηγικής της επιλογής για ποιοτική ναυτιλία, περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, δίνει πρωτεύουσα θέση στην αξία της ανθρώπινης ζωής, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος που διεξάγεται μέσω των θαλασσίων οδών και των λιμένων της ελληνικής επικράτειας. Με ακτογραμμή 16.000 χλμ, 3.000 περίπου νησιά και βραχονησίδες, με πυκνή κίνηση πλοίων και σκαφών κάθε μεγέθους και είδους, με επικρατούσες κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ποικιλόμορφες θαλάσσιες δραστηριότητες, οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν έναν πολύ ευαίσθητο από πλευράς ασφάλειας χώρο.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ε.Ε. και σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου, θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά για να προσδιορίζεται η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος:

1. Συνεργασία περισσότερων ατόμων από δύο.
2. Σε κάθε άτομο έχει ανατεθεί μια συγκεκριμένη εργασία.
3. Παρατεταμένη ή απροσδιόριστη χρονική περίοδος (αυτό το κριτήριο αναφέρεται στη σταθερότητα και (δυνητική) διάρκεια ζωής της ομάδας).
4. Χρήση κάποιας μορφής πειθαρχίας και ελέγχου.
5. Υποψία για διάπραξη σοβαρών εγκληματικών αδικημάτων.
6. Δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο.
7. Χρήση βίας ή άλλων μέσων κατάλληλων για εκφοβισμό.
8. Χρήση δομών λειτουργίας επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας.
9. Ξέπλυμα χρήματος.
10. Άσκηση επιρροής στην πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης, στη δημόσια διοίκηση, δικαστικές Αρχές ή στην οικονομία.
11. Να υπάρχει επιδίωξη του κέρδους και / ή δύναμη.


Τουλάχιστον έξι από τα παρακάτω χαρακτηριστικά πρέπει να υπάρχουν, τέσσερα από τα οποία πρέπει να είναι το: 1, 3, 5 και 11 για οποιοδήποτε έγκλημα ή εγκληματική ομάδα ώστε να ορισθεί η δραστηριότητα ως οργανωμένο έγκλημα.
Αναφορικά με το υφιστάμενο εθνικό δίκαιο, ο Νόμος 2928/2001 στο άρθρο 1, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, προσδιορίζει την έννοια της Εγκληματικής Οργάνωσης μέσω της επιβληθείσας ποινής και έτσι προκύπτουν κριτήρια όπως η συγκρότηση ή ένταξη σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα που αποτελείται από τρία ή περισσότερα πρόσωπα ( οργάνωση), η οποία επιδιώκει τη διάπραξη μιας σειράς κακουργημάτων που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα.


H Eλληνική Ακτοφυλακή-Λιμενικό Σώμα ως διωκτική αρχή με τη διοικητική και γενική αστυνομική και ανακριτική αρμοδιότητα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και το χερσαίο τμήμα των λιμένων, είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος που ήθελε εκδηλωθεί στους τομείς ευθύνης του.

Ειδικότερα, η Ε. Α – Λ.Σ. σαν αρμοδιότητα έχει:

α. Την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης
β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
γ. Τον έλεγχο εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
δ. Την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.
ε. Την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
στ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων.

Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.
β) Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας.
γ) Τον έλεγχο και δίωξη διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
δ) Την αναζήτηση και σύλληψη διωκόμενων προσώπων.
ε) Την αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων, απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων.
στ) Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.

Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

α) Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε υπονομευτική ενέργεια.
β) Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.
γ) Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.
δ) Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα.
ε) Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα.

Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τον έλεγχο, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους, καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, προς διαπίστωση συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοπλοΐας, προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και συνθηκών και όρων εργασίας.
β) Την παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.
γ) Τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών καθώς και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα και τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων.
δ) Τη μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, επέκταση και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
ε) Την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τον συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.
β) Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και άλλους φορείς, Υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.
γ) Τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιλαμβάνει ιδίως:

α) Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
β) Τον σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
γ) Τον έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων για την καταπολέμηση ρυπάνσεων.
δ) Τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων.

Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τον σχεδιασμό και οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλασσίων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
β) Την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

Τέλος το Λιμενικό Σώμα συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

-


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.